Cách phá pass win 7 ultimate

Cách #1: Đổi password đăng nhtràn lên Windows lúc bị quênCách #2: Phá password đăng nhập lệ Windows khi quên

Quý Khách vẫn lúc nào bị quên password đăng nhtràn lên Windows cùng Cảm Xúc bị bất lực chưa?